พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์2

พระบรมราชานุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นตามพงศาวดารโยนกที่กล่าวถึงกษัตริย์สามพระองค์คือ พญามังราย และพระสหาย คือพ่อขุนรามคำแหงและพญางำเมือง โดยสร้างเป็นพระรูปสามกษัตริย์ประทับเคียงกัน ขณะพิจารณาทำเลเมืองเชียงใหม่
ที่ตั้งและการเดินทาง ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัด(เดิม)รัฐและเอกชนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างขึ้น ออกแบบโดยคุณไข่มุกด์ ชูโต ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จฯพระบรมราชินีนาถเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 2527

จำหน่าย – ตั๋วรถทัวร์

Advertisements